Võta ühendust +372 5812 2035
KRAURE OÜ, Tamme 23-6 Haapsalu 90508

KRAURE OÜ matkaauto renditingimused:

1. Sõiduki kasutamise tingimused

1.1 Rentnik on kohustatud kasutama matkaautot (edaspidi sõiduk) korralikult ja heaperemehelikult vastavalt Kraure OÜ (edaspidi Rendileandja) Rendilepingus (edaspidi Leping) määratud tingimustele ja sihtotstarbele.

1.2 Sõidukit on keelatud kasutada teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõitudeks, sõidukspordi treeninguteks ja võistlusteks, töömaal tööliste eluasemena, tasuliste teenuste osutamiseks ning kaubaveoks.

1.3 Sõidukis on keelatud vedada loomi (k.a. väikeloomi) ja suitsetada. Nõuete rikkumisel on trahv 500€.

1.4 Sõidukiga on keelatud sõita Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse, Gruusiasse, Kasahstani, Azerbaidžaani, Moldovasse, Armeeniasse ja Türki.

1.5 Rentnikul on keelatud sõita sõidukiga väljaspoole Eestit, kui tal puudub selleks Rendifirma eelnev kirjalik nõusolek.

1.6 Rentnik on kohustatud kontrollima enne iga sõidu algust sõiduki kõikide akende ja uste suletust, samuti salongis olevate uste lukustust ning reisijate õiget ja ohutut paiknemist.

1.7 Rentnik on kohustatud jälgima sõiduki gabariitidest tulenevaid piiranguid ja vältima sellest tulenevaid võimalikke ohte.

1.8 Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit ainult teedel, mis on teed ehitusseadustiku mõttes ning parkima üldkasutatavatel parkimiskohtadel ja kämpingutes.

1.9 Rentnik võib sõiduki juhtimise loovutada kolmandale isikule üksnes juhul, kui rendifirma on teinud sellekohase kirjaliku märke Lepingusse. Juhtimisõiguse loovutamisel kolmandale isikule on Rentniku kohustuseks tutvustada kolmandale isikule Lepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale isikule ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest. Sõiduki üleandmisel kolmandale isikule jääb vastutavaks Rentnik.

1.10 Rentnik ja/või kolmas isik, kellele Rentnik on loovutanud Rendileandja kirjalikul nõusolekul juhtimisõiguse, peab olema vähemalt 25 aastat vana, omama Eesti Vabariigis kehtivat B-kategooria juhiluba ning vähemalt 5 aastast juhistaaži.

1.11 Lepingu sõlmimisel tuleb esitada rentniku pass või ID-kaart, juriidilise isiku esindajal ka B-kaardi koopia ja volikiri, lepingusse märgitavate juhtide juhiluba, pass või ID-kaart.

2. Rentniku kohustused sõiduki vastuvõtmisel ja kasutamisel

2.1 Rentnik on kohustatud enne rendiperioodi algust ja Rendileandja poolt sõiduki üleandmist Rentniku valdusse sõiduki põhjalikult üle vaatama võimalike kahjustuste tuvastamiseks. Juhul, kui Rentnik ei tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist Lepingusse, eeldatakse, et sõiduk oli rentimise hetkel tehniliselt korras, väliste puuduste ja riketeta ning Rentnikul ei olnud sõiduki vastuvõtmisel pretensioone sõiduki kohta.

2.2 Rentnik on sõidukit parkides kohustatud sulgema kõik sõiduki aknad ja luugid, lukustama sõiduki uksed ja sisse lülitama signalisatsiooni juhul kui see on olemas.

2.3 Rentnik on kohustatud tagama sõiduki ohutuse ning soovitavalt parkima sõiduki valvega parklasse.

2.4 Rentnik on kohustatud enne sõiduki kasutama hakkamist tutvuma sõiduki ja sõiduki lisavarustuse kasutus- ja ohutustingimustega ning tagama sõiduki ja lisavarustuse säilimise.

2.5 Rentnik on kohustatud tagama sõiduki dokumentatsiooni ja võtmete säilimise.

2.6 Rentnik on kohustatud tasuma Rendileandjale kõikide rendiperioodil esitatud trahvinõuete eest täies ulatuses (liiklusseaduses sätestatud nõuete rikkumine ja sealhulgas valesti parkimine vmt). Rendileandjal on õigus nimetatud Rentniku trahvinõuded Rentnikult sisse nõuda 12 kuu jooksul juhul kui Rentnik ei ole neid nõudeid Rendileandjale tasunud ja nende nõuete olemasolu ilmneb pärast rendiperioodi lõppemist.

3. Rentniku vastutus

3.1 Rentnik ei vastuta sõiduki hariliku kulumise, halvenemise või muutuste eest, mis kaasnevad sõiduki lepingujärgse kasutamisega.

3.2 Rentnik vastutab sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustamise eest, mis toimub ajal, kui sõiduk on Rentniku valduses, v.a juhul, kui Rentnik tõendab, et sõiduki hävimine, kaotsiminek või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast mis ei tulenenud temast või kolmandast isikust, kellele Rentnik loovutas sõiduki juhtimise vastavalt Lepingu punktile 1.9. (nn vääramatu jõud).

3.3 Rentnik vastutab sõidukile või selle seadmetele ning lisavarustusele tekitatud kahju eest täies ulatuses, kui:

3.3.1 Sõidukile ja Rendileandjale on tekitatud kahju tahtlikult või raskest hooletusest ja Rentniku või kolmanda isiku süül, kellele Rentnik loovutas sõiduki juhtimise vastavalt Lepingu punktile 1.9.

3.3.2 Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või mõne muu narkootilise või psühhotroopse aine mõju all;

3.3.3 Sõidukit on kasutatud Eesti Vabariigi seadusi rikkudes ja seaduse vastastel eesmärkidel (kuriteo või väärteo sooritamisel vms);

3.3.4 Sõidukit on kasutatud mittevastavuses kehtivate liikluseeskirjadega;

3.3.5 Sõidukit on kasutatud käesoleva lepingu punktis 1 märgitud tingimusi rikkudes;

3.3.6 Rentniku hooletuse või ettevaatamatuse tõttu on sõiduk või sõiduki lisavarustus kahjustada saanud;

3.3.7 Rentniku hooletuse või ettevaatamatuse tõttu on sõiduki dokumentatsioon ja/või sõiduki võtmed kaotsi läinud või varastatud;

3.3.8 Rentniku hooletuse (sh p.3.3.7 juhul) või süülise käitumise tõttu on sõiduk kaotsi läinud või varastatud;

3.3.9 Sõidetud on tühja rehviga.

3.4 Rentnik on kohustatud Rendileandjale hüvitama:

3.4.1 Sõidukile või selle seadmetele ning lisavarustusele tekitatud kahjustused täies ulatuses, vastavalt Rendileandja hinnakirjale;

3.4.2 Sõidukilt kaotsiläinud, varastatud või kahjustatud osade maksumuse täies ulatuses p 3.3.1 toodu kohaselt juhul, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga. Vahetatud varuosad on Rendileandja omand ja kuuluvad utiliseerimisele Rendileandja poolt;

3.4.3 Rentnik on kohustatud tasuma tema süül toimunud liiklusõnnetuse või muu sõidukile tekitatud kahjustuse tagajärjel sõiduki ajutise kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud sõiduki seisuaja eest Rendiandjale saamata jäänud tulu kuni 30 päeva renditasu ulatuses juhul, kui Rendileandja seda nõuab. Seisuaega arvestatakse liiklusõnnetuse või kahjustuse tekkimise päevast kuni sõiduki taaskasutusele võtmise päevani;

3.4.4 Lepingu punktis 3.3 toodud juhtudel on Rentnik kohustatud maksma Rendiandjale saamata jäänud tulu vastavalt Rendileandja hinnakirjale kuni sõiduki sõidukorda viimiseni või sõiduki turuhinna hüvitamiseni.

3.4.5 Juhul, kui sõidukile või selle osadele tekitatakse kahju (sh ka tulekahjustused ja klaaside purunemine), see/need kaob/kaovad või varastatakse ning kui leiab aset Rentnikupoolne lepingutingimuste rikkumine, kohustub Rentnik vaatamata sellele, kas kahju, kadumine või vargus leidis aset Rentniku (juhi) süül või mitte, korvama Rendileandjale kõik kahjud, sh ka asendamise, tagasi saamise ja remondi, samuti väärtuse langusest ja saamata jäänud renditasudest tulenevad kahjud. Saamata jäänud tuluna on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult vastava sõiduki renditasu
arvestatuna kuni selle ajani, kui sõiduk või asendussõiduk sai uuesti Rendileandja valdusse.

3.4.6 Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale purunenud rehvi remondikulud summas 100€ ühe purunenud rehvi kohta või rehvi asendamise kulud kui rehv on täielikult purunenud ja muutunud kasutuskõlbmatuks.

3.5 Kõik käesoleva lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused tuleb Rentnikul täita 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast Rendifirmalt vastavasisulise nõude saamisest. Antud summad on Rendileandjal õigus kinni pidada ka tagatisrahast.

3.6 Rentnik kannab täielikku vastutust sõiduki kui kõrgema ohu allika tekitatud võimaliku kahju eest.

4. Rendiperiood

4.1 Rendipäeva pikkuse arvestus käib täispäevades.

4.2 Rendiperiood algab reeglina esimesel rendipäeval alates kella 14.00-18.00 ning lõpeb
rendiperioodi lõpp-päeval hiljemalt kell 16.00, kui poolte vahel ei ole kokkulepitud teisiti.

4.3 Lühimaks rendiperioodiks kõrghooajal (01.05 – 31.08) on 5 ööpäeva ja muul ajal 3 ööpäeva.

4.4 Rendiperioodi alguse ja lõpu lepivad Rentnik ja Rendileandja kokku täiendavalt ja see kajastub lepingu lisas. Kui sõiduk tagastatakse rohkem kui kaks tundi hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse kogusummale lisada ühe päeva tasu. Seepärast soovitame rendifirmat aegsasti teavitada võimalikest muudatustest sõiduki tagastamise aja ja/või koha suhtes.

4.5 Sõidukil puudub läbisõidupiirang.

5. Renditasu

5.1 Rendihind sisaldub tasu sõiduki kasutamise eest ning kohustuslikku liikluskindlustust.

5.2 Rendihinnale lisandub ühekordne hooldustasu summas 80 €, mis sisaldab täiskasko
kindlustust, auto hooldust, täis veepaaki, WC puhastusainet, 11 kg gaasi ja auto instruktaaži.

5.3 Renditasu makstakse esitatud arve alusel enne rendiperioodi algust sularahas või
pangaülekandega Rendileandja arveldusarvele hiljemalt 3 päeva enne rendiperioodi algust.

5.4 Rendihind ei sisalda autokütuse, sisekoristuse, välise suurpuhastuse (kui auto on väga tugevalt väljast määrdunud), reoveepaagi ja WC-kasseti tühjendamise maksumust.

6. Broneerimine ja tagatisraha

6.1 Autoelamu broneerimistasu on 600 €. Autoelamut saab broneerida e-maili või telefoni teel. Peale broneerimist kinnitame 24 tunni jooksul broneeringu võimalikkust, peale mida on võimalik tasuda broneeringu eest esitatud arve alusel.

6.2 Broneerimistasu on omakorda ka tagatisraha. Lepingu lõppedes tagatisraha summas 600 € tagastatakse hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, kui ei ole avastatud varjatud kahjustusi autoelamul ja ei ole saabunud nõudeid kolmandatelt pooltelt võimalikest rikkumistest ja tekitatud kahjudest.

6.3 Pretensioonide olemasolu korral kaetakse tagatisrahast kõik lepingus ettenähtud tasud ja trahvid ning ülejääk tagastatakse Rentnikule.

KRAURE OÜ, REG.NR. 11790270
Aadress: Tamme 23-6 Haapsalu 90508, telefon: 58122035; e-mail: kraure.neeme@gmail.com
a/a EE557700771004113235

6.4 Kindlustusjuhtumi vms kahju puhul tagastatakse tagatisraha peale juhtumi lõplikku lahendamist.

6.5 Sõiduki KASKO kindlustuse omavastutuse summa on 1000 €, millest 600 € katab
broneerimistasuna käsitletav tagatisraha ning 400 € on Rentnik kohustatud tasuma
kindlustusjuhtumi fikseerimise korral.

6.6 Broneering jõustub peale broneerimistasu laekumist arveldusarvele. Broneeringu jõustumisest kinnitatakse Rentnikule e-maili või telefoni teel.

6.7 Rendiperioodi ülesütlemisel rentniku poolt tagatisraha ei tagastata, kui rendiperioodi alguseni on jäänud vähem kui 30 (kolmkümmend) päeva.

7. Rendileandja kohustused

Rendileandja kohustub andma Rentnikule üle töökorras sõiduki koos renditud lisavarustuse ja ettenähtud dokumentidega kokkulepitud või Lepingul märgitud ajal ja kohas. Juhul kui Rendileandja ei anna sõidukit Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, on Rentnikul õigus saada allahindlust renditasust või loobuda Lepingust.

8. Sõiduki hooldus, kütus

8.1 Rendileandja on kohustatud andma Rentnikule sõiduki täis kütusepaagiga.

8.2 Rentnik on kohustatud tasuma sõiduki kütusekulu rendiperioodil.

8.3 Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama täis kütusepaagiga või hüvitama Rendileandjale iga puuduoleva kütuseliitri eest 2 eurot ja tankimise teenustasu 30 eurot. Kütuse hulka kütusepaagis arvestatakse sõidukil kütusemõõdiku näidiku alusel.

8.4 Rentnik on kohustatud hüvitama täies ulatuses sõidukisse vale kütuse tankimisega tekitatud kahjud. Matkaautod kasutavad diiselkütust!

8.5 Rendileandja teostab sõiduki tehnilise hoolduse tööd.

8.6 Rentnik tagab rendiperioodil igapäevase kontrolli sõiduki tehnilise seisukorra üle, kontrollides rehvide seisukorda, mootori õli ja jahutusvedeliku olemasolu, sõiduki valgustusseadmete, kontrolltulede ning rooliseadmete korrasolekut.

8.7 Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama samas seisus, millisena Rendileandja sõiduki üle andis (reoveepaak tühi, wc-kassett tühi, külmik ja pliit puhastatud, elamu seest koristatud). Sõiduki samas seisus mittetagastamise korral tasub Rentnik vajalike teenuste eest vastavalt Rendileandja hinnakirjale: sisekoristus 80 €, reoveepaagi ja wc-kassetti tühjendus 60 €.

9. Rentniku kohustused kahjustuste, avarii, rikete või varguste korral

9.1 Rentnik on kohustatud viivitamatult teavitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Rendileandjat kõikidest sõidukile tekitatud kahjustustest, sõidukiga toimunud avariist, sõiduki vargusest või rikkest.

9.2 Liiklusõnnetuse ja varguse korral on Rentnik kohustatud juhtunust viivitamatult teavitama ka politseid.

9.3 Liiklusõnnetuse toimumisel on Rentnik kohustatud täitma dokumentide juures oleva blanketi “Teade Liiklusõnnetusest” liiklusõnnetuse põhjustanud isiku allkirjaga, millega on võimalik tuvastada liiklusõnnetuse põhjustanud isik.

9.4 Sõiduki rikke korral on Rentnik kohustatud pöörduma lähimasse autoteenindusse, eelnevalt kooskõlastades remondikoha Rendileandjaga. Rendileandja kooskõlastamata sõiduki rikete- või remondikulusid ei ole Rendileandja kohustatud Rentnikule hüvitama.

KRAURE OÜ, REG.NR. 11790270
Aadress: Tamme 23-6 Haapsalu 90508, telefon: 58122035; e-mail: kraure.neeme@gmail.com
a/a EE557700771004113235

9.5 Valduse kaotuse korral sõiduki üle tuleb Rentnikul esitada Rendileandjale sõiduki tehniline pass ning võtmed, vastasel juhul kannab Rentnik kulud 100% ulatuses.

9.6 Juhul, kui Rentnik ei toimi vastavalt punktis 9 sätestatule, vastutab ta täies ulatuses kõikide Rendifirmale tekitatud kahjude eest.

10. Rendileandja vastutus sõiduki rikke korral

Rendileandja ei vastuta enne rendiperioodi või selle ajal otseselt ega kaudselt Rentnikule tekkivate kahjude eest (reisi ärajäämine või katkemine, planeeritud marsruudi muutumine vmt), mis tulenevad rendiperioodi katkemisest või viivitusest seoses sõiduki rikkega.

11. Sõiduki tagastamine

11.1 Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama lepingus kokkulepitud ajal ja kohas ning samas seisukorras, milles sõiduk oli üleandmisel.

11.2 Rendileping loetakse lõpetatuks, kui sõiduk on tagastatud ja kui Rentnik on saanud kinnituse sõiduki tagastamise kohta.

11.3 Juhul, kui Rentnik ei tagasta sõidukit Rendileandjale kokkulepitud lepingus märgitud ajal ja kohas ning Rendileandjaga ei ole kokku lepitud lepingu pikendamise osas, teatab Rendileandja politseile sõiduki kadumisest ja kuulutab sõiduki tagaotsitavaks ning võib kasutusele võtta muud vajalikud õiguskaitsevahendid.

11.4 Rendiperioodi ületamisel ilma sellekohase kokkuleppeta ja Rendileandja nõusolekuta, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult kahekordset renditasu iga rendiperioodi ületanud päeva eest. Lisaks kaotab Rentnik õiguse tagatisrahade tagasisaamiseks ja on kohustatud hüvitama kõik järgmise Rentniku poolt esitatud dokumenteeritud kulud (broneeringud, laevapiletid jne), mis on tekkinud
seoses sõiduki tagastamise hilinemisega.

12. Sõiduki tagastamine enne lepingus ettenähtud tähtaega
Juhul, kui Rentnik tagastab sõiduki Rendileandjale enne lepingus määratud tähtaega, ei ole Rendileandja kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud renditasu.

13. Rendilepingu katkemine ehk ülesütlemine

13.1 Rendileandjal on õigus katkestada leping, kui tuleb ilmsiks, et Rentnik on oluliselt rikkunud lepingu tingimusi või on sõidukit rentides esitanud Rendileandjale valeandmed või ei tule toime sõiduki kasutamisega.

13.2 Kui sõiduki kasutamine muutub võimatuks sõiduki kahjustuse, rikke, liiklusõnnetuse või varguse tõttu, loetakse leping lõppenuks hetkest, millal sellekohane kirjalik informatsioon jõuab Rendileandjani.

13.3 Rendileandja poolt punktides 13.1 ja 13.2 toodud põhjustel lepingu ülesütlemise korral on Rentnik kohustatud sõiduki koheselt tagastama Rendileandjale.
Rendilepingu ülesütlemisel antud juhtudel ei ole Rendileandja kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud renditasu.

14. Tasud

14.1 Rendileandjale kindlustusjuhtumist mitteteavitamisel tasub Rentnik juhtumist tingitud kasutamata rendipäevade kolmekordse renditasu ja hüvitab kahjujuhtumist tekkinud muud kahjud.

KRAURE OÜ, REG.NR. 11790270
Aadress: Tamme 23-6 Haapsalu 90508, telefon: 58122035; e-mail: kraure.neeme@gmail.com
a/a EE557700771004113235

14.2 Kolmandate isikute õigusvastasest käitumisest, kindlustus- või kahjujuhtumist tekkinud kahju hüvitab Rentnik ulatuses, mida ei hüvita kindlustus.

14.3 Sõiduki kahjustamisel (nii seest kui väljast) Rentniku enda või kolmandate isikute poolt hüvitab kahju Rentnik vastavalt Rendileandja lisavarustuse või autoesinduse hinnakirjale.

15. Vaidluste lahendamine

Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rendileandja ja Rentniku vaheliste läbirääkimiste teel. Juhul, kui Rendileandja ja Rentnik ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused Pärnu Maakohtus.

16. Isikuandmete avaldamine

Rentnik nõustub, et Lepingus toodud teda puudutavad isikuandmeid on Rendileandjal õigus edastada kolmandatele pooltele usaldatavuse kontrolli huvides.

17. Hinnakiri

Rendihinnad:

Kõrghooajal (01.05.-31.08.) 135€/päev
Madalhooajal (01.09.-30.04.) 90€/päev
Alates 10. rendipäevast: kõrghooajal 120€/päev, madalhooajal 80€/päev
Hooldustasu (ühekordne, reisi kohta) 80€/reis
Broneerimistasu/tagatisraha 600€

Lisavarustuse ja -teenuste hinnad:

1. Nõudekomplekt 6-le (tassid, klaasid, suured ja väikesed taldrikud, erinevas suuruses kausid, noad, kahvlid, supi- ja teelusikad, pannilabidas, kulp, suur ja väike kööginuga, koorimisnuga, käärid, avaja, pottide ja pannide komplekt, veekeedukann, sõel, köögirätikud) 50€/reis

2. Voodipesukomplekt (tekk, padi, voodiriided) + rätikud (1 suur, 1 väike) 30€/inimene

3. Välimööbel (laud + toolid) 30€/reis

4. Matkaauto tõkiskingad 2€/päev

5. 11 kg gaasiballoon 40€/balloon

6. Lahustuv tualettpaber 5€/4 rulli

7. Sõiduki sisepuhastus, kui tuuakse koristamata sõiduk 80€

8. Reoveepaagi ja WC-kasseti tühjendus, kui tuuakse tühjendamata 60€

9. Väliselt tugevasti määrdunud, eripuhastust (pigipesu) nõudva sõiduki pesu 40€

10. Diisel 2€/iga puuduolev liiter + tankimise teenustasu 30€

11. Purunenud rehvi remondikulu ühe rehvi kohta 100€